How to handle not answered incoming call to Queue/ IVR / Endpoint?

Install Asterisk 18 on Centos 7

Posted by
Install Asterisk 18 on Centos 7

Test Title

Posted by
Test Title
Hướng Dẫn Cấu Hình Tổng Đài Grandstream UCM 6xxx
Các yếu tố ảnh hưởng tuổi thọ ắc quy
Cài đặt voice gateway Audiocodes MP-114/118 FXO với Asterisk

Disable SIP ALG - Peplink router

Posted by
Disable SIP ALG - Peplink router

Disable SIP ALG - Sophos Firewall

Posted by
Tắt SIP ALG trên Firewall Sophos
Lỗi FreePBX [FATAL] SQLSTATE[HY000] [2005] Unknown MySQL server host 'localhost:3306'
Checklist cài đặt sip trunk trên tổng đài asterisk

Chặn cuộc gọi spam vào điện thoại Yealink

Posted by
Chặn cuộc gọi spam vào điện thoại Yealink
Chặn cuộc gọi spam vào máy điện thoại IP HTek
Chặn spam call ( gây ra tiếng chuông ảo ) trên điện thoại IP / Gateway Grandstream

IMS - Hệ thống hội nghị truyền hình P2P

Posted by
Hệ thống hội nghị truyền hình P2P
Hệ thống hội nghị truyền hình server client
Phương pháp xử lý báo hiệu điều khiển P2PSIP

Các thủ tục hội nghị truyền hình IMS

Posted by
Các thủ tục hội nghị truyền hình IMS

Kiến trúc và nguyên lý hội nghị IMS

Posted by
Kiến trúc và nguyên lý hội nghị IMS

Các giao thức sử dụng trong IMS

Posted by
Các giao thức sử dụng trong IMS

Các phương pháp mã hóa trong IMS

Posted by
Các phương pháp mã hóa trong IMS
Showing 1 to 20 of 464 (1 Pages)